Όροι Χρήσης Ιστότοπου και Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

Ισχύει από 9 Ιουλίου 2023.

Εισαγωγή

– Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης του ιστοτόπου μας almakon.gr πριν τον χρησιμοποιήσετε. Οι όροι αυτοί διέπουν την πρόσβαση, την χρήση του ιστοτόπου μας καθώς και θέματα διακίνησης και εγγυήσεων των εμπορευμάτων μας.

– Ο ιστότοπός μας είναι διαθέσιμος για πρόσβαση και χρήση μόνον εφ’ όσον συμφωνείτε με τους όρους και τις προυποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω.

– Στην περίπτωση που δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους του παρόντος τότε δεν επιτρέπεται η χρήση του ιστότοπού μας.

– Με την χρήση του ιστοτόπου μας και την πιθανή αγορά προϊόντων που προσφέρουμε μέσω αυτού, δηλώνετε πως αποδέχεστε τους όρους χρήσης του παρόντος.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΤΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Ο ιστότοπος παρέχεται από την ΑΛ.ΜΑ.ΚΩΝ. ΙΚΕ (εφ’ εξής η εταιρεία) και διατίθεται τόσο σε νομικά πρόσωπα, όσο και σε φυσικά πρόσωπα άνω των 15 ετών, τα οποία μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. Εάν δεν καλύπτετε τις προϋποθέσεις, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

Η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει υλικό προώθησης και παρουσίασης των υπηρεσιών του ή διαφημιστικό υλικό τρίτων στους χρήστες/τριες/μέλη της, εφ’ όσον υπάρξει σχετική συναίνεση αποστολής.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αναθεωρεί και να ενημερώνει τους παρόντες Όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Η από μέρους σας συνέχιση της χρήσης του ιστοτόπου μετά από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής σε αυτούς τους Όρους χρήσης σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Κάθε στοιχείο του ιστοτόπου μπορεί να τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί, να διαγραφεί ή να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της εταιρείας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της εταιρείας διέπει τη χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται ή παρέχονται από εσάς στον ιστότοπο. Για να λάβετε γνώση της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR ή ΓΚΠΔ ή 4624/2019 ) της εταιρείας πατήστε τον σχετικό σύνδεσμο στον ιστότοπο Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

ΑΔΕΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστοτόπου συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, διαγραμμάτων, εικόνων, υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Ως εκ τούτου, η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη, μετάφραση και τροποποίηση κάθε μέρους του ιστοτόπου απαγορεύεται ρητά και με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της εταιρείας. Τα εγγεγραμμένα σήματα και ονόματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν τον ιστότοπο είναι σήματα κατατεθέντα και προστατεύονται από τις προαναφερόμενες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κατ’ εξαίρεση, επιμέρους τμήματα του περιεχομένου του ιστοτόπου μπορεί να αποθηκευτούν ή να αντιγραφούν σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αυστηρά για προσωπική χρήση χωρίς την πρόθεση για εμπορική εκμετάλλευση. Σε περίπτωση αποθήκευσης ή αντιγραφής περιεχομένου από τον ιστότοπο θα πρέπει να λαμβάνεται άδεια από την εταιρεία αλλά και να αναφέρεται ως πηγή προέλευσης, αν και αυτό σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την παραχώρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ορισμένα στοιχεία που περιέχονται στον ιστότοπο και προέρχονται από άλλους φορείς, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των φορέων προέλευσης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Πλέον των άλλων περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, συμφωνείτε με τα ακόλουθα:

α) Δεν θα προβαίνετε σε απόκρυψη της προέλευσης πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω του ιστοτόπου

β) Δεν θα παρέχετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες μέσω του ιστοτόπου

γ) Δεν θα συνδέεστε και δεν θα χρησιμοποιείτε υπηρεσίες, πληροφορίες, εφαρμογές κλπ που διατίθεται μέσω του ιστοτόπου με τρόπο που δεν επιτρέπεται ρητά από την εταιρεία

δ) Δεν θα εισάγετε/φορτώνετε στον ιστότοπο στοιχεία που περιέχουν κακόβουλα λογισμικά π.χ. Trojan horses, worms, time bombs ή άλλες ρουτίνες προγραμματισμού υπολογιστών που έχουν σκοπό την πρόκληση ζημιών, την παρεμβολή, την υποκλοπή ή την κατάληψη οποιουδήποτε συστήματος, του ιστοτόπου ή των Πληροφοριών ή που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

α) Εξωτερικές συνδέσεις. Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς ιστοσελίδες και πόρους τρίτων (συνδεδεμένες τοποθεσίες). Οι συνδεδεμένες αυτές τοποθεσίες παρέχονται μόνο για την ευκολία σας και όχι ως τοποθεσίες, των οποίων το περιεχόμενο φέρει την έγκριση της εταιρείας.

Η εταιρεία δεν παρέχει υποσχέσεις ή εγγυήσεις όσον αφορά στην ορθότητα, την ακρίβεια, την απόδοση ή την ποιότητα οποιουδήποτε περιεχομένου, λογισμικού, υπηρεσίας ή εφαρμογής υπάρχει σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη τοποθεσία. Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα των συνδεδεμένων τοποθεσιών ή του περιεχομένου ή των δραστηριοτήτων αυτών των τοποθεσιών. Εάν αποφασίσετε την είσοδο σε συνδεδεμένες τοποθεσίες, αυτό γίνεται με δική σας ευθύνη και δικό σας κίνδυνο. Επιπλέον, η χρήση των συνδεδεμένων τοποθεσιών υπόκειται στις πολιτικές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν, συμπεριλαμβανόμενης, αλλά όχι περιοριστικά, της πολιτικής απορρήτου της συνδεδεμένης τοποθεσίας.

(β) Εσωτερικές συνδέσεις. Η σύνδεση προς οποιαδήποτε σελίδα του ιστοτόπου άλλη εκτός από την εταιρεία μέσω σύνδεσης απλού κειμένου απαγορεύεται αυστηρά εάν δεν υπάρχει ξεχωριστό συμφωνητικό σύνδεσης με την εταιρεία. Κάθε ιστοσελίδα ή άλλη συσκευή που παρέχει σύνδεση προς την τοποθεσία {ιστοσελίδα επιχείρησης-φορέα} ή οποιαδήποτε σελίδα είναι διαθέσιμη εντός αυτής, δεν επιτρέπεται (α) να αναπαράγει το Περιεχόμενο, (β) να χρησιμοποιεί περιβάλλον προγράμματος περιήγησης ή περιθωρίου γύρω από το Περιεχόμενο, (γ) να υπονοεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι η εταιρεία την εγκρίνει, (δ) να παρερμηνεύει οποιαδήποτε κατάσταση, συμπεριλαμβανόμενης της σχέσης της με την εταιρεία, (ε) να παρουσιάζει ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της εταιρείας, και (στ) να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε λογότυπο ή σήμα της εταιρείας χωρίς προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια της εταιρείας.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Συμφωνείτε ότι η εταιρεία, κατά την απόλυτη κρίση της, δικαιούται να τερματίσει ή να αναστείλει τη χρήση του ιστοτόπου, του περιεχομένου ή/και των πληροφοριών της από εσάς, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ή και χωρίς αιτιολογία, ακόμη και αν η πρόσβαση και η χρήση συνεχίσει να επιτρέπεται σε άλλους. Με την εν λόγω αναστολή ή τον τερματισμό της χρήσης, υποχρεούστε (α) να διακόψετε αμέσως τη χρήση του ιστοτόπου και των υπηρεσιών, και (β) να καταστρέψετε οποιοδήποτε αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου έχετε δημιουργήσει. Η πρόσβαση σας στον ιστότοπο, στις Πληροφορίες ή στις Υπηρεσίες μετά από τον τερματισμό, την αναστολή ή τη διακοπή κατά τα ανωτέρω, συνιστά πράξη παράνομης εισόδου. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι η εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι υμών ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε τερματισμό ή αναστολή της πρόσβασής σας στην ιστοτόπου, τις Πληροφορίες ή/και τις Υπηρεσίες.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η εταιρεία καταβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες του Ιστοτόπου και το περιεχόμενο του στο σύνολό του είναι ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, πλήρεις, σωστές και διαθέσιμες.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της εταιρείας για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης του ιστοτόπου almakon.gr

Η εταιρεία στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα που παρέχεται μέσω του ιστοτόπου almakon.gr δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν μπορεί να παράσχει καμιά εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς τον χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν ευθύνεται αστικά ή ποινικά για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του ιστοτόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού, αλλά και δεν ευθύνεται για τυχόν διαφορά στο προϊόν σε σχέση με την απεικόνιση αυτού στον ιστότοπο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Ο επισκέπτης του ιστοτόπου almakon.gr υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου του Δικτύου. Ο επισκέπτης αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία που προκλήθηκε στον ιστότοπο από τον επισκέπτη λόγω ακατάλληλων ενεργειών του. Σε περίπτωση άσκησης οποιαδήποτε αγωγής, αξίωσης, διοικητικής ή δικαστικής κατά της εταιρείας για τον ιστότοπο, λόγω οποιασδήποτε μορφής παράβασης του, ο τελευταίος αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει την εταιρεία στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης.

ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

Οι φωτογραφίες των προιόντων ενδέχεται να διαφέρουν χρωματικά απο το φυσικό προιόν και απο οθόνη σε οθόνη καθώς και τα υφάσματα ενδέχεται να διαφέρουν απο παρτίδα σε παρτίδα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Όλα μας τα έπιπλα παραδίδονται συναρμολογημένα εντός Αθηνών. Από την ημέρα επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας, η ετοιμασία της και η αποστολή της πραγματοποιείται εντός 20 ημερολογιακών ημερών. Η επιβεβαίωση της παραγγελίας λαμβάνεται με email το οποίο σας ενημερώνει ότι η παραγγελία προχωρά προς υλοποίηση με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Παρακαλώ να το φυλάξετε για μελλοντική αναφορά.

  • Δωρεάν παραλαβή από το κατάστημα μας, Αμυγδαλέας 16, Περιστέρι.
  • Δωρεάν παράδοση εντός Αθηνών για όλες τις παραγγελίες
  • Για περιοχές εκτός Αθηνών, δωρεάν παράδοση ως το πρακτορείο της επιλογής σας, εφόσον αυτό βρίσκεται εντός Αθηνών. Για πρακτορεία εκτός Αθηνών, η παράδοση γίνεται με δική σας συνεννόηση και χρέωση με την μεταφορική εταιρία της επιλογής σας.

Η παράδοση των προϊόντων γίνεται σε 3 έως 10 εργάσιμες ημέρες για τα ετοιμοπαράδοτα ή 25 έως 40 εργάσιμες ημέρες για προϊόντα εκτός αποθέματος ή ειδικές κατασκευές από τη στιγμή παραλαβής της παραγγελίας και αναλόγως με το φόρτο των παραδόσεων.
Σε περίπτωση ειδικών συνθηκών και ανωτέρας βίας (απεργίες, φυσικές καταστροφές, αργίες κλπ.) η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την καθυστέρηση παράδοσης του προϊόντος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του ιστοτόπου αποτελούν συμβάσεις πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του από το Ν. 4512/2018 και την κωδικοποίησή του με την με αρ. 5338/17-1-2018 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 40)).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ–ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αγαθού σε περίπτωση που το προϊόν δεν είναι των προδιαγραφών που παρήγγειλε (είδος, τύπος, μοντέλο, χρώμα). Τότε:

α) Επιστρέφει τα προϊόντα σε άριστη κατάσταση και συσκευασία, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στην εταιρεία την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και
β) επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής των αγαθών.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, ισχύουν τα ακόλουθα:

Το προϊόν θα επιστρέφεται στην εταιρεία για έλεγχο και διαπίστωση του κατασκευαστικού ελαττώματος. Είναι πιθανό να ζητηθεί από τον αγοραστή, πριν την επιστροφή του προϊόντος να αποστέλλει στην εταιρεία φωτογραφία του προκειμένου να κριθεί εάν πράγματι εκ πρώτης όψεως πρόκειται για κατασκευαστικό ελάττωμα.

Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του.

Η επιστροφή των προϊόντων γίνεται με έξοδα και επιμέλεια του πελάτη.

Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του προϊόντος λόγω πιθανής ελλείψεως αποθέματος μέσα σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την εταιρεία άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την εταιρεία.

Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της εταιρείας πλέον. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει τη συγκεκριμένη δυνατότητα, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει στην εταιρεία. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της εταιρείας προς τον πελάτη.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Τα διατιθέμενα από την εταιρία προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας και καλύπτονται από σχετική εγγύηση που αναλύεται ανά είδος παρακάτω. Σε περίπτωση χρήσης των όρων της εγγύησης είναι απαραίτητη η επίδειξη όλων των συνοδευτικών εγγράφων της παραγγελίας (Απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο). Η εγγύηση δεν ισχύει σε περιπτώσεις φθοράς που προέρχονται από κακή χρήση, λανθασμένη χρήση καθαριστικών ή άλλων προϊόντων καθώς και εξωτερικούς παράγοντες όπως εκτεταμένη έκθεση σε ήλιο, υγρασία κλπ.

Τα προϊόντα της εταιρείας και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους καλύπτονται, σε γενικές γραμμές, από αντίστοιχες εγγυήσεις όπως περιγράφονται κατωτέρω:

  • 3 έτη στους μηχανισμούς καθισμάτων
  • 3 έτη στα πλαστικά και μεταλλικά μέρη καθισματων
  • 1 έτος στην ταπετσαρία των καθισμάτων
  • 1 έτος στους μηχανισμούς των ειδικών τραπεζιών
  • 5 έτη σε όλα μας τα έπιπλα μελαμίνης και στα εξαρτήματα αυτών (μεντεσέδες, κλειδαριές, πόμολα, οδηγούς συρταριων)
  • 5 έτη σε όλους μας τους καναπέδες, στους σκελετούς, τα αφρωδη, ιμάντες και ταπετσαρίες 

Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του ιστοτόπου ή θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας κατά ΓΚΠΔ, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με την εταιρεία:

  • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@almakon.gr

ή με ταχυδρομική επιστολή προς τη διεύθυνση:

ΑΛΜΑΚΩΝ ΙΚΕ

Αμυγδαλεας 16, Περιστερι ΤΚ 12137

ή καλέστε μας στο τηλέφωνο 2105021780.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς και τις οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Ερμηνεύεται βάσει των κανόνων καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Στην περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές προκύπτουσες από την παρούσα είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ

Η εταιρεία μπορεί να τροποποιεί του παρόντες όρους. Παρακαλούμε να ελέγχετε την Ημερομηνία Εφαρμογής στην αρχή των όρων, για να δείτε πότε το παρόν αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε εφαρμογή μόλις αναρτούμε τους αναθεωρημένους όρους.